Bygningers energibehov – krav til nye og ældre bygninger

Fra energiwiki.dk

Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Krav til nybyggeri

Kravene om bygningers varmeisolering er angivet i Bygningsreglementet 2010 (BR10), som erstatter Bygningsreglementet 2008 (BR08). Kravene er ændret og skærpet meget igennem årene, og i dag skal der laves en energirammeberegning til at eftervise, at bygningen opfylder de gældende krav i BR10.

En energirammeberegning er et udtryk for det energiforbrug, en bygning maksimalt må bruge. Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand samt for kontorer, skoler, institutioner m.m. også til belysning.

Ved beregning af energibehovet tages der hensyn til bygningens klimaskærm, bygningens placering og orientering, varmeanlæg, varmtvandsforsyning, bygningens varmeakkumulerende egenskaber, personvarme, eventuelt ventilationsanlæg og klimakøling, solindfald og solafskærmning, naturlig ventilation og det planlagte indeklima. Ved bestemmelse af energibehovet kan der også tages hensyn til f.eks. anvendelse af solvarme, solceller, varmepumper, kondenserende kedler, fjernvarme, anvendelse af varmegenvinding samt køling med ventilation om natten. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213: Bygningers energibehov.

Energibehovet angives pr. m2 opvarmet etageareal dvs. bruttoarealet, og forbruget vægtes efter den anvendte primærenergi. Energistyrelsen har besluttet, at der til brug for vurdering af bygningers energirammer anvendes en faktor 2½ ved sammenvejning af el med henholdsvis gas, olie og fjernvarme.

Der skelnes mellem en energiramme for boliger og en energiramme for andre bygninger end boliger. Det er også muligt at få klassificeret sin bygning som lavenergiklasse 1, hvis energiforbruget er ca. 40 % lavere end energirammen dvs. maksimumforbruget, jævnfør tabel 1.


image:6a_tab_1_energiramme.png


Krav til mindste varmeisolering og installationer

Udover at energirammen skal overholdes skal de enkelte konstruktioner mindst isoleres svarende til de U-værdier, som er angivet i tabel 2 i kolonnen ”BR10”. Det skal sikre, at der ikke bruges så dårligt isolerede konstruktioner, at der opstår kuldebroer, kondensproblemer eller stort varmetab via den enkelte konstruktion.

Derudover er der krav til husets tæthed og installationer. Disse er ligeledes angivet nedenfor.


image:6a_uvær_1.png


image:6a_tab_2_uværdi.png


image:6a_tab_3_tæthed.png


image:6a_tab_4_kedler.png


image:6a_tab_5_ventilation.png


image:6a_figur_1_energibehov.png


Krav til eksisterende byggeri

Der er stor forskel på ældre bygningers varmeisolering og nutidens krav. Tabel 2 viser kravene til de enkelte bygningsdeles varmeisolering fra 1972, og som det fremgår, er kravene skærpet efter energikrisen i 1973 frem til i dag. Der er i de sidste 30-35 år lavet omfattende efterisoleringsarbejder i en stor del af bygningsmassen, men der er stadig store energibesparelsespotentialer i det eksisterende byggeri.

Ved renovering eller ombygning i dag skal kravene i BR10 opfyldes, og der skelnes mellem enkeltforanstaltninger og større ombygninger.

For enkeltforanstaltninger skal U-værdierne i den sidste kolonne i Tabel 6 være opfyldt. Bemærk, at kravene er væsentlig større end maksimumværdierne for nybyggeri.


image:6a_tab_6_uværdi.png


Ved større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer, som berører mere end 25 % af klimaskærmen eller udgør mere end 25 % af seneste offentlige ejendomsværdi med fradrag af grundværdien skal hele bygningen energirenoveres i forhold til Tabel 6. Dette gælder dog kun, hvis tiltagene er rentable i henhold til BR10 bilag 6, og det gælder ikke for enfamiliehuse.

Ved merisolering er det vigtigt at være opmærksom på, om brandkravene er opfyldt, og at udføre konstruktionen fugtteknisk korrekt. For uanset rentabilitet skal merisoleringen kun gennemføres, hvis den kan laves på fugtteknisk forsvarlig måde.

Forfatter

Ditte Marie Jørgensen (Videncenter for enegribesparelser i bygninger)

Relaterede artikler på Energiwiki.dk

Beregning af bygningers energibehov og energiramme - beregningsmetode

Bygninger med fremtidens energistandard

Varmemåling i bygninger

Nøgletal for bygninger - ELO nøgletal

Energi i boligsektoren


Kilder og yderligere oplysninger

  • BR 10 Bygningsreglement samt tidligere bygningsreglementer
  • Bygningers energibehov, SBI-anvisning 213
  • DS 418, Beregning af bygningers varmetab
  • Videncenter for energibesparelser i bygninger www.byggeriogenergi.dk

Kommentarer

Det er ikke muligt at tilføje kommentarer uden en bruger.
Opret en bruger eller log ind her.

Gå til Bygningers energibehov – krav til nye og ældre bygningers diskussionsside for at rette og/eller slette kommentarer her.

Personlige værktøjer